Home Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng theo chủ đề

Hướng dẫn học

Cách dùng từ ADAPT, ADOPT và ADEPT

Adept /əˈdept/ là danh từ, tính từ, có nghĩa là (người) thạo việc, thạo nghề, thành thạo He's an...

Cách dùng EVERYDAY và EVERY DAY

Bài hay