Hướng dẫn học

Nghĩa của từ alternative là gì và cách dùng

Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu nghĩa của từ alternative, phát âm, nguồn gốc...

Cách dùng “IT’S ME” và “IT IS I”

Bài hay