Home Học từ vựng Từ vựng tiếng Anh nâng cao

Từ vựng tiếng Anh nâng cao

Nghĩa của từ ebullient là gì?

Nghĩa của từ dearth là gì?

Nghĩa của từ cacophony là gì?

Nghĩa của từ barbaric là gì?

Nghĩa của từ enormous là gì?

Nghĩa của từ acme là gì?

Nghĩa của từ acerbic là gì?

Nghĩa của từ accretion

Hướng dẫn học

Dự án 10 triệu người Việt Nam giỏi tiếng Anh

Vì lợi ích 10 năm, TA trồng cây ; vì lợi ích 100 năm, TA trồng người. Đây là...

Bài hay