Home Học từ vựng Thành ngữ tiếng Anh

Thành ngữ tiếng Anh

Trang giúp bạn học cách dùng thành ngữ tiếng Anh và luyện nghe, nói, đọc, viết hiệu quả.

Hướng dẫn học

Từ vựng tiếng Anh nâng cao 3_OSTENSIBLE

Từ vựng tiếng Anh nâng cao 3_OSTENSIBLE Ostensible /ɒˈstɛnsɪb(ə)l/ (adjective) Definition: Apparent, appearing or seeming to be true, professed or declared as true without being demonstrated...

Bài hay