Home Học từ vựng Thành ngữ tiếng Anh

Thành ngữ tiếng Anh

Trang giúp bạn học cách dùng thành ngữ tiếng Anh và luyện nghe, nói, đọc, viết hiệu quả.

Hướng dẫn học

Nghĩa và cách dùng của từ exacerbate

Today's word is: "Exacerbate" /ɪɡˈzæsəbeɪt/ Nghĩa của từ exacerbate Exacerbate is...

Cách dùng từ NICE

Nghĩa của từ enormous là gì?

Bài hay