Home Từ IELTS 6.0 tới IELTS 7.5

Từ IELTS 6.0 tới IELTS 7.5

Hướng dẫn học

Từ tiếng Anh hay trong ngày_nghĩa của từ precociousness

Nghĩa của từ precociousness là gì và cách dùng như thế nào sẽ được làm rõ trong bài viết này.

Nghĩa của từ ebullient là gì?

Nghĩa của từ acerbic là gì?

Bài hay