Home Cách học ngoại ngữ

Cách học ngoại ngữ

Hướng dẫn học

Cách dùng từ ABDOMEN, ABHORRENCE và ABHORRENT

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách dùng của ba từ đó là abdomen, abhorrence và abhorrent

Bài hay