Home Cách học ngoại ngữ

Cách học ngoại ngữ

Hướng dẫn học

Cách dùng từ INJURE, HURT và WOUND

Bài viết này sẽ giúp bạn biết cách dùng từ injure, hurt và wound tốt hơn. Injure, hurt và wound là những động từ, danh từ và tính từ liên quan đến sự tổn thương, gây thương tích.

Cách dùng EVERYDAY và EVERY DAY

Bài hay