Home Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng theo chủ đề

Hướng dẫn học

CHAPTER 1: WORDS (Chương 1: Từ Vựng) – phần 1

Từ vựng là nhiên liệu của ngôn ngữ và số từ mà bạn biết quyết định khả năng ngôn ngữ của bạn. Bạn càng biết nhiều từ, bạn càng giỏi ngôn ngữ đó. Biểu thị bằng số, lời phát biểu này có thể diễn đạt như sau: 15,000 > 10,000 > 5,000 > 2,000 > 1,000 > 500

Nghĩa của từ dearth là gì?

Bài hay