Home Bài viết song ngữ

Bài viết song ngữ

Hướng dẫn học

Từ tiếng Anh hay trong ngày_nghĩa của từ aloof

Nghĩa của từ aloof là gì và cách dùng như thế nào sẽ được làm rõ trong bài viết này. Aloof là một từ nâng cao ở mức C2

Bài hay