Home Bài viết song ngữ

Bài viết song ngữ

Hướng dẫn học

Từ vựng Tiếng Anh nâng cao 1_Paraphrase

Từ vựng tiếng Anh nâng cao 1_Advanced word #1 Paraphrase /ˈparəfreɪz/ (verb, noun) Short definition: To paraphrase means to combine some of the language of the source and...

Bài hay