Học tiếng Anh qua danh ngôn: “The greatest deception men suffer is from their...

Bài viết hôm nay sẽ giúp bạn hiểu rõ ý nghĩa câu danh ngôn The greatest deception...

Cách dùng từ ADAPT, ADOPT và ADEPT

Adept /əˈdept/ là danh từ, tính từ, có nghĩa là (người) thạo việc, thạo nghề, thành thạo He's an...

Chapter 1: Introduction to Sentence Structure

Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ CẤU TRÚC CÂU 1.1 Basic Clause Patterns - Các mẫu mệnh đề cơ...
Cách dùng từ back và again

Cách dùng từ Back và Again

Mời bạn tìm hiểu cách dùng từ back và again trong bài viết này nhé. Trong chức năng trạng...

Cách dùng từ ABDOMEN, ABHORRENCE và ABHORRENT

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách dùng của ba từ đó là abdomen, abhorrence và abhorrent

Cách dùng từ INJURE, HURT và WOUND

Bài viết này sẽ giúp bạn biết cách dùng từ injure, hurt và wound tốt hơn. Injure, hurt và wound là những động từ, danh từ và tính từ liên quan đến sự tổn thương, gây thương tích.

CHAPTER 1: WORDS (Chương 1: Từ Vựng) – phần 1

Từ vựng là nhiên liệu của ngôn ngữ và số từ mà bạn biết quyết định khả năng ngôn ngữ của bạn. Bạn càng biết nhiều từ, bạn càng giỏi ngôn ngữ đó. Biểu thị bằng số, lời phát biểu này có thể diễn đạt như sau: 15,000 > 10,000 > 5,000 > 2,000 > 1,000 > 500

Cách dùng từ NICE

Cách dùng từ nice chi tiết, đầy đủ

Cách dùng EVERYDAY và EVERY DAY

Phân biệt cách dùng Everyday và Every day trong tiếng Anh hàng ngày

Cách dùng “IT’S ME” và “IT IS I”

Trong chuyên mục hôm nay, mời bạn tìm hiểu cách dùng "IT'S ME" và "IT IS I" nhé.