Bí quyết luyện nghe ngôn ngữ cho người mới

0
73

Bài viết sau phân tích cách bạn luyện nghe một ngôn ngữ ngay từ những ngày đầu. Sau khi bạn đã hoàn thành việc học từ vựng cốt lõi mới trong ngày. Tham khảo bài viết Tại sao bạn cần học ít nhất 5000 từ vựng cốt lõi để hiểu thêm.

Bạn cũng cần biết rằng, việc nạp từ vựng vào não bộ và luyện nghe nhận biết âm thanh là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên nhẫn, kỷ luật. Không ai có thể làm giúp bạn, kể cả giáo viên dạy ngôn ngữ cũng không thể nào giúp bạn được.

Hơn nữa, cách luyện nghe này bạn cần nhớ rằng:

  • Trong năm đầu, bạn phải luôn nhìn nội dung nói và nghe đồng thời, theo trình độ từ vựng của bạn. Bài nghe nên nằm trong mức từ vựng mà bạn đã học
  • Mỗi ngày cần nghe ít nhất 1 tiếng. Đối với người mới, sau khi làm chủ được 1000 từ vựng cốt lõi, nên phân bổ ít nhất 2 tiếng/ngày để luyện nghe nhìn nội dung nghe đồng thời.
  • Đối với những bạn trình độ IELTS từ 6.0 trở xuống, cứ thấy vướng mãi không đột phá được, thì cần lắng đọng lại. Quay lại học 7000 từ cốt lõi, 970 collocations và luyện nghe đọc đồng thời. Bạn cần tích lũy đủ lượng mới thay đổi được trình độ. Đừng lên Google kiếm tìm cách lên trình độ nữa. Lao vào học một cách nghiêm túc, đúng đắn như mình hướng dẫn ở trên là được. Tham khảo thêm Tự luyện tiếng Anh tại nhà
Learning a new language can be both exciting and challenging. One of the key aspects of language acquisition is listening, which is often overlooked or underestimated. In this blog post, we explore the significance of listening in language learning and how it plays a crucial role in building strong language skills.Học một ngôn ngữ mới có thể vừa thú vị vừa đầy thử thách. Một trong những khía cạnh quan trọng của việc tiếp thu ngôn ngữ là lắng nghe, điều này thường bị bỏ qua hoặc đánh giá thấp. Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi khám phá tầm quan trọng của việc nghe trong việc học ngôn ngữ và cách nó đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng các kỹ năng ngôn ngữ mạnh mẽ.
Listening to Unfamiliar LanguagesNghe ngôn ngữ lạ
Have you ever tuned into a foreign language radio station or encountered a group of people speaking a language you don’t understand? The continuous stream of speech might sound like a jumble of sounds initially, but the reality is that all languages, including your native one, have structure, beauty, and meaning. Listening to unfamiliar languages can be an overwhelming experience, but with time and practice, it becomes more accessible.Bạn đã bao giờ dò đài phát thanh bằng tiếng nước ngoài hay bắt gặp một nhóm người nói thứ ngôn ngữ mà bạn không hiểu chưa? Luồng lời nói liên tục ban đầu nghe có vẻ giống như một mớ âm thanh lộn xộn, nhưng thực tế là tất cả các ngôn ngữ, bao gồm cả ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn, đều có cấu trúc, vẻ đẹp và ý nghĩa. Nghe những ngôn ngữ không quen thuộc có thể là một trải nghiệm khó chịu, nhưng với thời gian và sự luyện tập, nó sẽ trở nên dễ tiếp cận hơn.
How Young Children Master LanguageLàm thế nào trẻ nhỏ làm chủ ngôn ngữ
The ability of young children to effortlessly pick up any language they are exposed to is truly remarkable. During the first few years of life, children absorb sounds and language patterns like sponges. They quickly learn to recognize word boundaries and identify syllables that belong together in a word. This process is facilitated by frequency analysis, where they accumulate a vast number of words and their pronunciations. Young children’s brains are wired to perform these linguistic acrobatics.Khả năng trẻ nhỏ tiếp thu dễ dàng bất kỳ ngôn ngữ nào mà chúng tiếp xúc thực sự đáng chú ý. Trong những năm đầu đời, trẻ em hấp thụ âm thanh và mô hình ngôn ngữ như bọt biển. Họ nhanh chóng học cách nhận ra các ranh giới của từ và xác định các âm tiết thuộc về nhau trong một từ. Quá trình này được hỗ trợ bởi phân tích tần suất, nơi chúng tích lũy một số lượng lớn các từ và cách phát âm của chúng. Bộ não của trẻ nhỏ được kết nối để thực hiện những trò nhào lộn ngôn ngữ này.
The Challenge of Language Learning in SchoolThách thức của việc học ngôn ngữ ở trường
Many of us face difficulties in learning new languages, even after years of language classes at school. While we might be able to read and write in the target language, comprehending spoken speech remains a challenge. This is because school settings often provide limited exposure to real-life language use, and the time spent listening attentively is usually insufficient for optimal language acquisition.Nhiều người trong chúng ta gặp khó khăn trong việc học ngôn ngữ mới, thậm chí sau nhiều năm học ngôn ngữ ở trường. Mặc dù chúng ta có thể đọc và viết bằng ngôn ngữ đích, nhưng việc hiểu lời nói vẫn là một thách thức. Điều này là do môi trường trường học thường cung cấp khả năng tiếp xúc hạn chế với việc sử dụng ngôn ngữ thực tế và thời gian dành cho việc lắng nghe chăm chú thường không đủ để tiếp thu ngôn ngữ một cách tối ưu.
The Importance of Intensive Listening PracticeTầm quan trọng của việc luyện nghe chuyên sâu
To truly master a new language, intensive listening practice is key. Emigrating to a country where the language is spoken is an immersive way to achieve this. However, if that’s not possible, incorporating listening exercises into daily life is the next best option. Language manuals with audio sources, podcasts, and TV programs in the target language can all serve as valuable surrogates for real-life language exposure.Để thực sự thành thạo một ngôn ngữ mới, luyện nghe chuyên sâu là chìa khóa. Di cư đến một quốc gia nơi ngôn ngữ được sử dụng là một cách hấp dẫn để đạt được điều này. Tuy nhiên, nếu điều đó là không thể, thì việc kết hợp các bài luyện nghe vào cuộc sống hàng ngày là lựa chọn tốt nhất tiếp theo. Sách hướng dẫn ngôn ngữ với các nguồn âm thanh, podcast và chương trình TV bằng ngôn ngữ mục tiêu đều có thể đóng vai trò thay thế có giá trị cho việc tiếp xúc với ngôn ngữ thực tế.
The Monastic ‘3-Month Silence’Tu viện ‘3 tháng im lặng’
When embarking on a language learning journey, it’s essential to give yourself time to absorb the language passively, just as young children do. Consider a “3-month silence” approach, where you focus on listening and absorbing the sounds and rhythms of the language before actively engaging in speaking. Good pronunciation will naturally follow as you become more familiar with the language.Khi bắt đầu hành trình học ngôn ngữ, bạn cần dành thời gian để tiếp thu ngôn ngữ một cách thụ động, giống như trẻ nhỏ. Cân nhắc phương pháp “im lặng trong 3 tháng”, trong đó bạn tập trung vào việc lắng nghe và tiếp thu âm thanh cũng như nhịp điệu của ngôn ngữ trước khi chủ động nói. Phát âm tốt sẽ tự nhiên theo khi bạn trở nên quen thuộc hơn với ngôn ngữ.
Sức mạnh của sự lắng nghe: Một suy nghĩ mới mẻ
The Power of Listening: A Refreshing ThoughtHành trình học ngôn ngữ có vẻ khó khăn, nhưng

The journey of language learning may seem daunting, but the power of listening brings hope. With patience, dedication, and ample exposure to the language, you can unlock the beauty of any language you choose to learn. Remember that language learning is a lifelong adventure, and every effort you make brings you closer to becoming a true brother or sister in the global community of language speakers.
sức mạnh của việc lắng nghe mang lại hy vọng. Với sự kiên nhẫn, tận tâm và tiếp xúc nhiều với ngôn ngữ, bạn có thể khám phá vẻ đẹp của bất kỳ ngôn ngữ nào bạn chọn học. Hãy nhớ rằng việc học ngôn ngữ là một cuộc phiêu lưu suốt đời và mọi nỗ lực bạn thực hiện sẽ đưa bạn đến gần hơn với việc trở thành anh chị em thực sự trong cộng đồng những người nói ngôn ngữ toàn cầu.
So, if you’re ready to take on the challenge, turn on that radio, immerse yourself in podcasts, and let the sounds of the new language become a part of your daily life. As you listen and learn, you’ll discover a whole new world of linguistic wonders waiting for you. Happy listening!Vì vậy, nếu bạn đã sẵn sàng đón nhận thử thách, hãy bật radio lên, đắm mình trong podcast và để âm thanh của ngôn ngữ mới trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Khi bạn lắng nghe và học hỏi, bạn sẽ khám phá ra một thế giới ngôn ngữ kỳ diệu hoàn toàn mới đang chờ đón bạn. Chúc bạn nghe vui vẻ!
REMEMBER:
• Human speech is a continuous sound stream. To understand the meaning, your built-in speech- recognition system cuts human speech into single words, matches them with your vast brain dictionary, and does all this more or less unconsciously at a rate of three words per second.
To ensure extensive exposure to human speech, emigrate or find surrogates for real life: 1) Language manuals + MP3s; 2) Internet audio sources + transcripts; 3) TV.
• If you cannot emigrate, dissolve your training into your daily life by listening to audio files during cooking,
commuting, doing sport, etc. Change your TV habits and watch TV exclusively in your new language. Use earphones for enhanced comprehension.
• Unless you emigrate, speech recognition training is as lonely a task as word learning. No one can do the job for you. Again, teachers are of almost no help
• During the first year of your training, never read a text
without hearing the sound.
• If you are an insomniac, plug your earphones in and listen to your audio material.
• Allow 15 to 60 minutes for speech recognition every day.
BẠN HÃY NHỚ:
• Lời nói của con người là một dòng âm thanh liên tục. Để hiểu ý nghĩa, hệ thống nhận dạng giọng nói tích hợp của bạn cắt lời nói của con người thành các từ đơn lẻ, khớp chúng với từ điển bộ não rộng lớn của bạn và thực hiện tất cả điều này ít nhiều một cách vô thức với tốc độ ba từ mỗi giây.

Để đảm bảo tiếp xúc rộng rãi với lời nói của con người, hãy di cư hoặc tìm người thay thế cho cuộc sống thực: 1) Sách hướng dẫn ngôn ngữ + MP3; 2) Nguồn âm thanh Internet + bảng điểm; 3) Tivi.
• Nếu bạn không thể di cư, hãy hòa nhập quá trình đào tạo vào cuộc sống hàng ngày của bạn bằng cách nghe các tệp âm thanh trong khi nấu ăn,
đi lại, chơi thể thao, v.v. Thay đổi thói quen xem TV và chỉ xem TV bằng ngôn ngữ mới của bạn. Sử dụng tai nghe để hiểu rõ hơn.
• Trừ khi bạn di cư, đào tạo nhận dạng giọng nói là một nhiệm vụ đơn độc như học từ. Không ai có thể làm công việc cho bạn. Một lần nữa, giáo viên hầu như không giúp được gì
• Trong năm đầu tiên của khóa đào tạo của bạn, không bao giờ đọc một văn bản
mà không nghe thấy âm thanh.
• Nếu bạn là người mất ngủ, hãy cắm tai nghe vào và nghe tài liệu âm thanh của bạn.
• Dành 15 đến 60 phút để nhận dạng giọng nói mỗi ngày.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here