Hướng dẫn học

NHỮNG CÁCH DÙNG TO + V + ING MÀ BẠN CẦN...

Khi Nào Sau TO là V+ING? Sau giới từ (about, by, from, in, on, at, for, under, of,...

Cách dùng “IT’S ME” và “IT IS I”

Cách dùng EVERYDAY và EVERY DAY

Bài hay