Nghĩa của từ ebullient là gì?

0
1057

Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu nghĩa của từ ebullient, phát âm, nguồn gốc và cách dùng của từ. Mời bạn cùng học.

ebullient /ɪˈbʌljənt/

Từ loại: adjective

Độ thông dụng của từ: 38419

Định nghĩa đơn giản của từ ebullient

Definition: Cheerful and full of energy; bubbly, exuberant, enthusiastic

Word origin:  Late 16th century (in the sense ‘boiling’): from Latin ebullient- ‘boiling up’, from the verb ebullire, from e- (variant of ex-) ‘out’ + bullire ‘to boil’. Source: ebullient

Nghĩa: vui tươi, sôi nổi, hào hứng

Học từ dành cho trình độ Nâng cao (Source):

Merriam-Webster’s Word of the Day for October 31, 2015 is:

ebullient • \ih-BULL-yunt\  • adjective
1 : boiling, agitated
2 : having or showing liveliness and enthusiasm : exuberant

Example:
“You have to feel ebullient in what you’re wearing.… Especially in the spring, you want to enjoy yourself.” — Alexa Adams, quoted in Reuters UK, 16 Sept. 2015

Did You Know?
Someone who is ebullient is bubbling over with enthusiasm, so it shouldn’t be much of a surprise that the adjective ebullient derives from the Latin verb ebullire, which means “to bubble out.” (The stem bullire is an ancestor of our word boil and derives from bulla, the Latin word for “bubble.”) In its earliest known uses in English in the late 1500s, ebullient was used in the sense of “boiling” or “bubbling” that might have described a pot simmering on the stove. Only later did the word’s meaning broaden to encompass emotional agitation (particularly of the exuberant kind) in addition to the tempestuous roiling of a boiling liquid. Source:

Ví dụ của từ ebullient

Example 1

Barbara Walters’ ebullient personality serves her well as a television interviewer.

Tính cách sôi nổi của Barbara Walters rất có ích cho cô trong công việc phỏng vấn viên truyền hình.

Example 2

Old Faithful has an ebullient energy that can be seen several times a day.

Có thể chứng kiến được sức phun trào mạnh của suối nước nóng Old Faithful nhiều lần trong một ngày.

Phát âm của từ ebullient

Visit YouGlish.com

Học từ nâng cao, luyện thi IELTS, đọc sách, xem phim tiếng Anh sẽ dễ dàng gấp trăm lần khi bạn làm chủ 7000 từ tiếng Anh thông dụng nhất. Bạn có thể tham khảo các bài viết khác về từ nâng cao trong blog hay lộ trình tự luyện IELTS từ 5.0 lên 6.0 trong vòng 20 tuần cùng những lộ trình khác.

Author: Edie Schwager

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here