Home Tags Từ vựng IELTS nâng cao

Tag: từ vựng IELTS nâng cao

Hướng dẫn học

Từ vựng Tiếng Anh nâng cao 1_Paraphrase

Từ vựng tiếng Anh nâng cao 1_Advanced word #1 Paraphrase /ˈparəfreɪz/ (verb, noun) Short definition: To paraphrase means to combine some of the language of the source and...

Nghĩa của từ acerbic là gì?

Bài hay