Home Tags Phân biệt cách dùng ability

Tag: phân biệt cách dùng ability

Hướng dẫn học

Từ vựng tiếng Anh nâng cao 3_OSTENSIBLE

Từ vựng tiếng Anh nâng cao 3_OSTENSIBLE Ostensible /ɒˈstɛnsɪb(ə)l/ (adjective) Definition: Apparent, appearing or seeming to be true, professed or declared as true without being demonstrated...

Nghĩa của từ acerbic là gì?

Bài hay