Samuel Andrews: Người đàn ông với cái tôi tỷ Mỹ kim (Song ngữ Anh-Việt)

0
953

Samuel Andrews: The Man With the Billion Dollar Ego Samuel Andrews: Người đàn ông với cái tôi tỷ Mỹ kim
We can learn valuable lessons from the life of Samuel Andrews. Haven’t ever heard of him? There’s a reason. He was John D. Rockefeller’s right-hand man, and stood to become one of the world’s richest men. But then something got in the way. 

***

Chúng ta có thể học được những bài học quý giá từ cuộc đời của Samuel Andrews. Bạn chưa từng nghe đến tên ông ta sao? Có lý do đấy. Ông từng là cánh tay phải của John D. Rockefeller, và gần như đã trở thành một trong những người giàu có nhất thế giới. Nhưng rồi chuyện đáng tiếc lại xảy ra.

—–

There is an important lesson to be learned from the story of Samuel Andrews, as told by biographer Ron Chernow in Titan: The Life of John D. Rockefeller. Có một bài học quan trọng mà ta học được từ câu chuyện của Samuel Andrews, được tiểu sử gia Ron Chernow kể trong tác phẩm Titan: The Life of John D. Rockefeller (Người phi thường: Cuộc đời của John D. Rockefeller).
John D. Rockefeller learned to clean oil from Sam Andrews. Andrews was the ideal partner for Rockefeller. While he lacked business sense, he had mechanical knowledge that Rockefeller didn’t. The quality of kerosene that Andrews was able to produce, and the efficiency of his process, rendered him indispensable—until something got into the way. But before we get to that, a bit of history. John D. Rockefeller học cách lọc dầu từ Sam Andrews. Andrews là cộng sự lý tưởng của Rockefeller. Dù không có khiếu kinh doanh, ông lại có kiến thức kỹ thuật mà Rockefeller thiếu. Chất lượng và hiệu quả của quá trình lọc dầu Andrews mang lại khiến ông trở nên không thể thay thế được – mãi cho đến khi có chuyện xảy ra. Nhưng trước khi tìm hiểu về chuyện đó, chúng ta hãy lướt qua về lịch sử.
It was Rockefeller himself who propositioned Andrews to go into business in the first place. Ngay từ đầu chính Rockefeller là người đã đề nghị Andrews hợp tác kinh doanh.
“Sam,” he said, “we are prospering. We have a future before us, a big future. But I don’t like Jim Clark and his habits. He is an immoral man in more ways than one. He gambles in oil. I don’t want this business to be associated with a gambler. Suppose I take them up the next time they threaten a dissolution. Suppose I succeed in buying them out. Will you come in with me?” Ông nói: “Sam, chúng ta sắp giàu rồi. Cả tương lai tươi sáng đang chào đón mình, một viễn cảnh hoành tráng. Nhưng tôi không thích Jim Clark cùng các thói quen của gã. Ổng làm ăn nhiều cái vô đạo đức quá. Ổng cá cược vào dầu. Tôi không muốn vụ kinh doanh này dính líu tới một tay cờ bạc.  Giả sử tôi làm ăn với họ thì có ngày họ đòi giải thể. Giả dụ tôi mua lại được cổ phần của họ, ông sẽ về với tôi chứ?”
Andrews agreed and they shook hands on the deal. Andrews đồng ý và hai người bắt tay cam kết thỏa thuận này.
Only a few weeks later Rockefeller quarreled with Clark. “If that’s the way you want to do business we’d better dissolve, and let you run your own affairs to suit yourself,” Clark warned.  Rockefeller moved swiftly. Chỉ vài tuần sau thì Rockefeller cãi nhau với Clark. “Nếu đó là cách anh muốn kinh doanh thì thôi, chúng ta giải thể đi, rồi anh muốn làm gì thì làm,” Clark đe dọa. Rockefeller lập tức thực hiện.
Rockefeller met with his partners and stated publicly that he wished to dissolve the partnership. The two sides walked away after the meeting with contrasting feelings. The Clarks imagined they had cowed the young whippersnapper, while Rockefeller raced to the office of the Cleveland Leader to place a notice dissolving the partnership. Rockefeller gặp gỡ các đối tác của mình và công bố ông muốn giải thể mối quan hệ làm ăn với Clark. Hai bên rời cuộc họp với tâm trạng trái ngược nhau. Bên Clark nghĩ họ đã dọa thằng nhóc con sợ xanh mặt, trong khi Rockefeller vội vã tới văn phòng của Cleveland Leader để thông báo về việc giải thể.
The next morning the Clarks were stunned to see the notice. The Clarks failed to realize that Rockefeller had Andrews on his side. As per the partnership agreement, the business went up for auction. Sáng hôm sau, bên Clark sững sờ khi thấy thông báo. Họ không biết Rockefeller đã có được Andrews. Theo thỏa thuận hợp tác, công ty được đưa lên sàn đấu giá.
Ron Chernow describes the situation thus: Ron Chernow miêu tả tình hình lúc đó như sau:
Even as a young man, Rockefeller was extremely composed in a crisis. In this respect, he was a natural leader: the more agitated others became, the calmer he grew. It was an index of his matchless confidence that when the auction occurred, the Clarks brought a lawyer while Rockefeller represented himself. “I thought that I could take care of so simple a transaction,” he boasted. With the Clarks’ lawyer acting as auctioneer, the bidding began at $500 and quickly rose to a few thousand dollars, then inched up slowly to about $50,000—already more than Rockefeller thought the refining business worth. Ngay cả khi còn trẻ, Rockefeller đã vô cùng bình tĩnh trước các cuộc khủng hoảng. Về mặt này, ông là một nhà lãnh đạo bẩm sinh: những người khác càng trở nên kích động, ông lại càng bình tĩnh. Đó là thước đo sự tự tin vô song của ông ở cuộc đấu giá. Bên Clark mang theo một luật sư trong khi Rockefeller tự đại diện. “Tôi nghĩ rằng tôi có thể thực hiện cuộc giao dịch quá đơn giản này,” ông tự hào nói. Luật sư của bên Clarks đóng vai trò người điều khiển cuộc bán đấu giá với giá thầu bắt đầu ở mức 500 Mỹ kim và nhanh chóng tăng lên vài nghìn Mỹ kim, sau đó nhích dần lên khoảng 50.000 Mỹ kim, nhiều hơn giá trị thương vụ lọc dầu mang lại.
Since this was such a critical and defining moment in Rockefeller’s career, we can read his own words: Vì đấy là thời điểm quan trọng quyết định sự nghiệp của Rockefeller, chúng ta có thể đọc lời của chính ông:
Finally, it advanced to $60,000, and by slow stages to $70,000, and I almost feared for my ability to buy the business and have the money to pay for it. At last the other side bid $72,000. Without hesitation I said $72,500. Mr. Clark then said: “I’ll go no higher, John; the business is yours.” “Shall I give you a check for it now?” I suggested. “No,” Mr. Clark said, “I’m glad to trust you for it; settle at your convenience.” Cuối cùng, nó lên đến 60.000 Mỹ kim, và sau vài lần đấu giá, nó từ từ chạm mốc 70.000 Mỹ kim, và tôi gần như lo sợ về khả năng mua doanh nghiệp của mình và số tiền cần phải trả. Cuối cùng, bên kia trả giá 72.000 Mỹ kim. Không do dự, tôi xướng 72.500 Mỹ kim. Ông Clark sau đó nói: “Tôi sẽ không trả cao hơn giá đó, John; công ty giờ là của anh.” “Vậy bây giờ tôi trả tiền ông liền hay sao?”, tôi đề nghị. “Không”, ông Clark nói, “Tôi tin vào anh, cứ trả tôi khi nào anh thấy thuận tiện.”
At age 25 he and Sam Andrews controlled Cleveland’s largest refinery. No sooner had the ink dried than they took up a metagame strategy, one of rapid expansion, that he knew was diametrically opposed to how the Clarks would likely respond. Ở tuổi 25, ông và Sam Andrews điều hành nhà máy lọc dầu lớn nhất Cleveland. Chẳng bao lâu sau vụ đấu giá, họ tiến hành một chiến lược mở rộng nhanh chóng chưa từng thấy, và ông biết rằng chiến lược này hoàn toàn đi ngược lại ý muốn của bên Clark.
Refinery after refinery came under their control. From the start, Rockefeller used his business sense and relied on Sam Andrews for technical advice. Rockefeller held Andrews in esteem until Ambrose McGregor was named superintendent of the Standard Oil refineries in Cleveland. McGregor demonstrated superior ability. Andrews was shown to be less capable. His ego took a beating. Lần lượt từng nhà máy lọc dầu nằm dưới quyền kiểm soát của họ. Từ đầu, Rockefeller sử dụng tài kinh doanh của mình cùng lời khuyên kỹ thuật từ Sam Andrews. Rockefeller rất tôn trọng Andrews cho đến khi Ambrose McGregor được bổ nhiệm làm tổng giám đốc các nhà máy lọc dầu của Standard Oil ở Cleveland. McGregor cho thấy khả năng vượt trội của mình. Trong khi Andrews tỏ ra kém hơn. Và chính lúc này, cái tôi của ông bị tổn thương dữ dội.
One day in 1878, Andrews snapped at Rockefeller, “I wish I was out of this business. Một ngày nọ vào năm 1878, Andrews đột ngột nói với Rockefeller: “Tôi muốn rời khỏi công ty.”
Rockefeller remained calm and called his bluff, replying, “Sam, you don’t seem to have faith in the way this company is operating. What will you take for your holdings?” Rockefeller, nhìn thấu tâm can Andrews, bình tĩnh hỏi “Sam, anh có vẻ không tin tưởng vào đường lối hoạt động của công ty. Vậy giờ anh muốn bao nhiêu?”
“I will take one million dollars,” Andrews shot back. “Tôi sẽ lấy một triệu đô la”, Andrews đáp.
“Let me have an option on it for twenty-four hours,” said Rockefeller, “and we will discuss it tomorrow.” “Cho tôi 24 giờ suy nghĩ về điều này”, Rockefeller nói, “và chúng ta sẽ bàn về nó ngày mai”.
“Samuel Andrews was taken into the business as a poor workingman with little or nothing in the early stages when it was difficult to find men to cleanse the oil. … He had too much conceit, too much bull-headed English obstinacy and so little self-control. Was his own worst enemy.”

 

“Samuel Andrews hồi mới bắt đầu công việc là một người lao động nghèo. Đó là giai đoạn công ty mới khởi nghiệp nên rất khó tìm được người có kiến thức về lọc dầu. … Ông quá kiêu ngạo, vẫn còn giữ thói quá cứng đầu của người Anh, và quá ít tự chủ. Đó là kẻ thù tệ nhất đời ông.”

 

The next morning when Andrews arrived, Rockefeller had a check made out for one million dollars. Sáng hôm sau khi Andrews tới, Rockefeller đưa ông tờ ngân phiếu một triệu Mỹ kim.
While he appeared confident, Rockefeller was petrified at the thought of Andrew’s holdings hitting the open market and depressing the stock. Andrews thought he had bested Rockefeller. However, when Rockefeller sold the shares to William H. Vanderbilt for a quick $300,000 profit, Andrews changed his mind, voicing his displeasure to Rockefeller. Ngoài mặt thì tỏ ra tự tin, nhưng thực ra Rockefeller lo sợ nghĩ rằng việc chi trả cho Andrews sẽ tác động xấu đến thị trường tự do và làm giảm giá trị cổ phiếu. Andrews thì nghĩ ông đã đánh bại Rockefeller. Tuy nhiên, khi Rockefeller bán cổ phần cho William H. Vanderbilt với lợi nhuận tức thời 300.000 Mỹ kim, Andrews đổi ý và lên tiếng bất mãn Rockefeller.
Rockefeller, feeling some sense of loyalty to the man who had helped him build an empire and quickly fallen out of favor, offered back the stock for the same price at which he had sold it. Rockefeller, cảm thấy cần đáp nghĩa người đã giúp mình xây dựng đế chế rồi sau đó bị hắt hủi đi, đã đề nghị Andrews mua lại số cổ phiếu bằng với giá ông đã bán nó.
Feeling slighted, his ego bruised, Andrews spurned the offer. This decision kept him from becoming one of America’s richest men. The very same stock would have been worth $900 million by the early 1930s. Cảm thấy bị xem thường và tự ái bị xúc phạm, Andrews từ chối lời đề nghị. Quyết định này khiến ông mất cơ hội trở thành một trong những người giàu có nhất nước Mỹ. Lượng cổ phiếu mà Andrews có thể có trị giá 900 triệu Mỹ kim vào đầu thập niên 1930.

 

Later Rockefeller would say of Andrews, “He was ignorant, conceited, lost his head…governed by the same wicked sort of prejudice accompanying the egotism so characteristic of that type of ignorant Englishman.” Sau này Rockefeller nói về Andrews: “Ông ta quá ngu ngốc, kiêu ngạo, mất tự chủ… ông bị chi phối bởi thành kiến vặt vãnh cùng tính tự cao tự đại – đặc trưng nổi bật của một người Anh dốt nát.”
There is a little Sam Andrews in all of us. The lesson to walk away with is that temperament matters. A lot. Có chút nào đó của Sam Andrews trong tất cả chúng ta.  Bài học ở đây chính là tính khí quyết định tất cả. RẤT NHIỀU.
The ability to keep your head when others are losing theirs is a superpower. The world doesn’t always work the way you want to it. People will slight you. You’ll get fired. You’ll make mistakes. People who are smarter than you will compete for your job. And how you respond to all of this will make all the difference. Khả năng giữ bình tĩnh khi người khác đánh mất chính là một siêu năng lực. Đời không như ý bạn. Người ta sẽ xem thường bạn. Bạn sẽ bị sa thải. Bạn sẽ phạm sai lầm. Người giỏi hơn sẽ giành lấy vị trí, công việc của bạn. Và cách bạn phản ứng với tất cả những điều đó sẽ tạo nên sự khác biệt.
Rockefeller gained an advantage by keeping his head while others lost theirs. In fact, the higher the stakes, the cooler he was said to become. Andrews, on the other hand, couldn’t keep his head. As a result, a blow to his ego prevented him from being one of the richest men in the world. Rockefeller nắm được lợi thế nhờ việc giữ được bình tĩnh trong khi người khác đánh mất. Tình thế càng nghiêm trọng, ông càng điềm tĩnh. Andrews thì ngược lại, không thể giữ được bình tĩnh. Kết quả là, chỉ một cú giáng vào tự ái đã khiến ông mất đi cơ hội trở thành một trong những người giàu có nhất hành tinh.

 

Nguồn: https://fs.blog/2019/01/billion-dollar-ego

Dịch: Thompson

Hiệu chỉnh: Cô Ngọc Thanh

Để đọc bài này, bạn cần nắm ít nhất 2,000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here