Home Tags HAPIVI và ELIS

Tag: HAPIVI và ELIS

Hướng dẫn học

Nghĩa và cách dùng của từ exacerbate

Today's word is: "Exacerbate" /ɪɡˈzæsəbeɪt/ Nghĩa của từ exacerbate Exacerbate is...

Bài hay