Home Tags American english speaking

Tag: american english speaking

Hướng dẫn học

Nghĩa của từ alternative là gì và cách dùng

Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu nghĩa của từ alternative, phát âm, nguồn gốc...

Bài hay