Home Tags Nghĩa của từ barbaric

Tag: nghĩa của từ barbaric

Nghĩa của từ barbaric là gì?

Hướng dẫn học

Từ Vựng IELTS Quan Trọng và Mẫu Câu Thường Dùng trong...

Bài viết này tập trung vào 7 từ vựng IELTS quan trọng mà bạn cần biết để tỏa sáng trong phần Writing Task 2. Từ 'significant' đến 'inevitable', chúng ta sẽ khám phá cách sử dụng mỗi từ cùng với ví dụ và giải thích. Không chỉ dừng lại ở đó, bài viết còn cung cấp 7 mẫu câu phổ biến trong IELTS Writing Task 2, giúp bạn xây dựng luận điểm mạch lạc và thuyết phục. Hãy tìm hiểu cách áp dụng từ vựng và câu trúc này để nâng cao điểm số IELTS của bạn!

Bài hay